Maatregelen rond coronavirus

Ton Poos, bestuurder Vilente: ”Onze grootste zorg zijn onze bewoners, onze cliënten en onze medewerkers natuurlijk. Het is van het grootste belang dat de zorg aan onze kwetsbare ouderen door kan gaan. Daar hebben we al onze medewerkers hard voor nodig. Daarom hebben wij we ingrijpende maatregelen genomen zoals een bezoekersstop. Inmiddels is deze maatregel landelijk afgekondigd door de overheid.

Wij beseffen terdege dat dit een enorm ingrijpend is voor het leven van onze bewoners en hun geliefden. Daar doen we vervolgens alles aan wat we kunnen om daar alsnog zo goed mogelijk in te voorzien. Denk hierbij aan het opzetten van beeldbellen tussen bewoners en hun geliefden en bijvoorbeeld het in laten spreken van video- en audioboodschappen. Daarnaast is Vilente ook blij met allerlei spontane, lokale initiatieven om onze bewoners en onze medewerkers een hart onder de riem te steken, zoals tekeningen, post en kaartjes.  Inmiddels is ook de eerste nieuwsbrief Samen Sterk verspreid. In deze nieuwsbrief bundelen wij alle geweldige initiatieven die ontstaan binnen en buiten Vilente, voor en door bewoners, medewerkers, vrijwilligers, familie, buurtgenoten en de gemeenschap rondom onze locaties. Bedoeld ter inspiratie, steun, om de saamhorigheid te benadrukken en om onze dankbaarheid voor ieders inzet te tonen: samen staan we sterk!” De bestuurder van Vilente heeft ook een boodschap voor de familie ingesproken.

In samenwerking met de regionale ziekenhuizen, huisartsen, verpleeghuizen, wijkverpleging en de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR) is per 30 maart Vilente locatie Mooi-Land (Doorwerth, gemeente Renkum) ingericht en voorbereid als Corona Care Centrum.

FAQ – Antwoorden op de meest gestelde vragen voor naasten van bewoners

Waarom is er besloten tot een bezoekersstop?

De bewoners en cliënten van Vilente hebben vaak een hoge leeftijd en hebben een chronische ziekte. Dit maakt hen zeer kwetsbaar. Het coronavirus is voor deze mensen een groot risico. Met deze kennis heeft Vilente maandag 16 maart al een bezoekersstop ingesteld. Het doel hiervan is niet alleen om deze kwetsbare mensen te beschermen maar ook om te voorkomen dat de zorgmedewerkers met het virus in aanraking komen. Het personeel is hard nodig om onze bewoners en cliënten dagelijks te verzorgen. In reguliere (verpleeghuis) omstandigheden en zeker als zij ziek zouden worden door het coronavirus. De bezoekersstop houdt in dat we de locaties sluiten voor alle mensen die niet noodzakelijk zijn om de basiszorg te kunnen bieden. Het is een maatregel die tegen ons zorghart indruist, maar helaas onontkoombaar is. Zoals bekend heeft de overheid op donderdag 19 maart ook landelijk een bezoekersstop afgekondigd. Zodra het mogelijk is, zal bezoek weer worden toegestaan op de locaties. In zeer uitzonderlijke situaties, zoals bij een bewoner die stervende is, is bezoek mogelijk. Dit bezoek is wel beperkt en dient strikt volgens bepaalde richtlijnen te verlopen zodat we andere bewoners en de medewerkers beschermen tegen het virus. Het bezoek in deze uitzonderlijke situatie kan plaatsvinden in overleg met teamcoach en behandelend arts. Alle zorgprofessionals, specialisten ouderengeneeskunde en anderen in de verpleeghuizen zijn in deze uitzonderlijke situatie hard nodig om de bewoners in de locaties goede zorg te kunnen bieden. Wij doen dan ook een dringend beroep op ieders begrip en medewerking hierbij.

Kunnen we de bezoekersstop al versoepelen?

Wij blijven de bezoekersstop hanteren, maar uiteraard evalueren wij dagelijks onze ingezette maatregelen. Wij hebben een verantwoordelijkheid als zorgaanbieder richting de bewoners en cliënten, en als werkgever richting het personeel. Ons doel is en blijft om bewoners en personeel maximaal te beschermen tegen het coronavirus. Wij horen afschuwelijke verhalen van zorginstellingen die getroffen zijn door het corona virus. Omdat wij maandag 16 maart direct de bezoekerstop in hebben laten gaan (landelijk 20 maart in de avond), hebben wij 5 dagen ‘gewonnen’. Tot nu toe lijkt ons doel nog geslaagd en is er nog geen enkele besmetting onder bewoners. Ook is er rust in de huizen. Ondanks dat fysiek bezoek momenteel niet mogelijk is, zijn wij blij met alle initiatieven die er zijn vanuit familie en buurtbewoners. Er wordt erg veel gebeld, gefacetimed, kaarten, bloemen, optredens, etc. Bewoners genieten hiervan en ook het personeel vindt het fijn dat te merken dat ze nu meer aandacht kunnen hebben voor bewoners. De mooie initiatieven moeten we soms wel verspreiden over de dag of week zodat bewoners (met name bij dementie) niet te veel prikkels achter elkaar krijgen. We hopen dat u dit begrijpt maar roepen u nog steeds op om deze mooie gebaren te blijven tonen. Als u iets voor alle bewoners hebt, kunt u met de leidinggevende of contactpersoon afstemmen wat een goed moment is. Zo hebben we allen er maximaal plezier aan. We hebben grote bewondering voor familie en naasten hoe zij met deze situatie omgaan. De bestuurder van Vilente heeft daarom een boodschap voor u ingesproken.

Hoe kan ik in contact blijven met mijn naaste?

We willen graag meewerken om het contact tussen bewoners, cliënten en hun naasten te faciliteren. Kaartjes, brieven tekeningen of bijvoorbeeld een fotoalbum zijn altijd welkom. Meer informatie vindt u op onze pagina ‘oproep’. Bellen of beeldbellen is ook mogelijk. Wij hebben op de locaties extra smartphones ter beschikking gesteld. Waar mogelijk helpt het zorgteam hier graag bij, mits hier tijd voor beschikbaar is. Beeldbellen gaat via WhatsApp en de familie kan contact opnemen met de locatie waar familielid verblijft. Die hebben het mobiele nummer waarmee dan gebeld kan worden. Afspraken worden gemaakt met de zorg.

Waarom mogen uitzendkrachten en vrijwilligers wel komen?

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de intramurale zorg, tegelijkertijd behoren zij vaak ook tot de kwetsbare doelgroep. De overheid laat het aan organisaties zelf over om hier een keuze in te maken. Vilente laat vrijwilligers alleen toe als zij geen klachten hebben, niet tot de kwetsbare doelgroep behoren en structureel praktische steun bieden, waarbij ze voldoende afstand kunnen houden tot de cliënten. We zetten zoveel mogelijk de vaste medewerkers in op de afdelingen en uitzendkrachten zoveel mogelijk op één afdeling/locatie. Enerzijds om het risico op (kruis)besmetting te verminderen, maar ook om te zorgen dat ze vaste gezichten zijn of worden voor de bewoners.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van hoe het met mijn naaste gaat?

Als u wilt weten hoe het met uw naaste gaat, kijkt u dan in cliëntportaal Caren naar de rapportages. Eventueel kunt u ook via het cliëntportaal een berichtje sturen. Indien u geen toegang heeft tot het cliëntportaal of toch nog vragen heeft, kunt u bellen met het zorgteam. We vragen uw begrip als het mogelijk wat langer duurt voordat het zorgteam uw vragen kan beantwoorden, omdat de (basis)zorgverlening voorrang krijgt. Mochten er belangrijke ontwikkelingen zijn met betrekking tot de gezondheid van uw naaste, dan wordt u uiteraard zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Sociale contacten en activiteiten voor bewoners en cliënten

We hebben te maken met een kwetsbare doelgroep. Daarom nemen we passend bij de landelijke richtlijnen geen enkel risico.
 • Eetmomenten zijn alleen nog op de huiskamer, afdeling van cliënten (10-15 cliënten);
 • Gezamenlijk eten in restaurants is vanaf heden niet meer toegestaan;
 • Activiteiten op ontmoetingscentra en dagbesteding worden vanaf heden stopgezet;
 • Niet noodzakelijke activiteiten (kapper, pedicure) worden vanaf heden stopgezet;
 • Opnames kunnen doorgang vinden, dit met inachtneming van voorzorgsmaatregelen en begeleiding van maximaal 1 persoon;
 • Activiteiten als kerkdiensten, informatiemomenten voor mantelzorgers, familieavonden, high tea’s, Bingo en rondleidingen zijn al geannuleerd om overdracht en kans op besmetting te voorkomen. De Open Dag bij Pieter Pauw in Wageningen en De Molenberg in Oosterbeek die gepland stond voor zaterdag 21 maart is geannuleerd;
 • Noodzakelijke cliëntgebonden activiteiten als MDO’s, artsenvisite e.d. gaan door, eventueel telefonisch.

Hoe moet het met de was / eventuele boodschappen?

Als u de was doet voor uw naaste, of iets voor uw naaste wilt afgeven, kan dit bij de voordeur van een locatie aan een zorgmedewerker worden overgedragen, op veilige afstand en zonder fysiek contact. Neemt u hiervoor contact op met de zorgmedewerkers. Dat kan via de normale route.

Wat doen we voor de cliënten van Vilente Thuiszorg?

De cliënten die zorg thuis ontvangen, krijgen deze gewoon zoals ze dat gewend zijn. Daar waar een cliënt of diens huisgenoot klachten heeft, vragen we hen de huisarts te raadplegen of er mogelijk sprake kan zijn van een besmetting met het Coronavirus. Het is voor onze medewerkers van belang om het zo spoedig mogelijk te horen als een cliënt of diens huisgenoot klachten heeft die passen bij corona (verkoudheid, griep, koorts, keelpijn). We kunnen dan samen met de cliënt afspraken maken over hoe we de zorg gaan leveren. We willen de medewerkers zo min mogelijk blootstellen aan risico’s, zodat er voldoende personeel beschikbaar is en blijft om de benodigde zorg te leveren.

Advies aan cliënten van Vilente Thuiszorg ter bescherming

Om uzelf en uw naasten te beschermen adviseren wij u het volgende te doen:
 • Wij raden u aan om zo veel mogelijk op alternatieve manieren contact te zoeken met uw naasten.
 • Beperk bezoek zo veel mogelijk. Als er bezoek bij u komt, niet meer dan drie personen tegelijk en laat ze minstens 1,5 meter afstand tot u houden.
 • Als u zelf klachten heeft, raden wij het af om bezoek te ontvangen. Als uw naasten klachten hebben, kunnen ze beter niet bij u komen.
 • Laat boodschappen of andere zaken aan de deur afgeven en houd 1,5 meter afstand.
 • Volg de richtlijnen van het RIVM.

Wat doen we bij een besmetting?

Als zich op een van onze locaties een bevestigde besmetting voordoet, dan worden de betrokken bewoners en hun vertegenwoordigers/eerste contactpersoon daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en geïnformeerd over de maatregelen die dan, in overleg met de GGD, genomen worden.

Tips en suggesties

We begrijpen dat deze maatregel zeer ingrijpend is voor u als familie en/of naaste. Onze ervaring tot nu toe is dat onze bewoners en cliënten erg blij worden van:
 • Post zoals kaarten, tekeningen, knutsels, etc.
 • Bloemen, lekkernijen, etc.
 • Foto’s of fotoalbums van vroeger
 • Muziek
 • Etc.
We zijn ook nog op zoek naar: Ipod en mp3 spelers voor onze muziektherapeuten

Heeft u meer vragen over het coronavirus? Ga dan naar de veelgestelde vragen en antwoorden op de website van het RIVM. Vragen over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus in relatie tot Vilente kunnen gesteld worden via Corona@vilente.nl 

Vervolg Ton Poos: “Vilente voert elke dag crisisoverleg om de stand van zaken te bespreken en de genomen maatregelen te evalueren. Daar waar nodig vinden updates van de maatregelen en instructies plaats. Vilente is bovendien nauw betrokken bij regionale initiatieven om de zorg in de regio af te stemmen. Daarbij moet gedacht worden aan het zo goed mogelijk verdelen en inzetten van de beperkt beschikbare beschermingsmiddelen en het alvast nadenken over extra capaciteit bij een mogelijke uitbraak in de regio.

Vooralsnog legt deze aanpak met deze maatregelen Vilente geen windeieren: er is nog geen enkele Corona besmetting geconstateerd, noch bij bewoners noch bij medewerkers. Hopelijk houden we dat zo lang mogelijk vol. Indien er toch sprake is van een uitbraak en personeelsuitval, schalen we op naar de volgende fase in ons continuïteitsplan waarbij de zorg en veiligheid van onze bewoners, cliënten en medewerkers onverminderd bovenaan staat.”