Voor meer informatie over Spoedzorg

088 - 0321 321
klantadviseur@vilente.nl

WLZ-Crisis opname

Crisiszorg is zorg die acuut nodig is en waarbij op zeer korte termijn opname in een WLZ-instelling noodzakelijk is. Het uitgangspunt is dat iemand daarna in een WLZ-instelling blijft. Crisiszorg is gericht op het stabiliseren en/of afwenden van een acute dreiging. Dit kan een vrijwillige of gedwongen opname (IBS) zijn.

Wanneer is er sprake van crisiszorg?

Een crisissituatie ontstaat door een ernstige, plotseling (acute) wijziging in de gezondheidssituatie van een cliënt in de thuissituatie óf van de verzorgers of informele hulp. De acute verandering of uitval is onverwacht en expliciet te benoemen.

Het is géén crisissituatie als:

 • er sprake is van geleidelijke achteruitgang, bij zowel cliënt als mantelzorger;
 • er behandeling van curatieve aard nodig is;
 • ophoging van zorg-/begeleiding de oplossing biedt.

Let op: Bij crisiszorg is er geen ruimte voor ‘voorkeur’.

Opname locatie kan zowel binnen als buiten de regio plaatsvinden. Een crisisopnameplek is in het beginsel voor 2 weken; daarna volgt een ‘vervolgplek’, ook deze plek kan binnen of buiten de regio zijn.

Beslisboom is ondersteunend in het bepalen van de juiste zorg.

Voor crisiszorg in de verpleging en verzorging gelden deze vier eisen:

 1. De cliënt heeft een WLZ-indicatie, of de aanvrager verwacht dat de klant een WLZ-indicatie krijgt binnen twee weken en met terugwerkende kracht ontvangt.
 2. Er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering.
 3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
 4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk.

Welke opties heeft Vilente?

 • Vilente heeft een psychogeriatrische en/of somatische crisisbedden beschikbaar.
 • Vilente Neemt zowel binnen als buiten kantoortijden crisiszorg op, met uitzondering van IBS
 • Vilente heeft werkgebieden

Aanmelding & plaatsing

Aanmelding wordt gedaan door de betrokken huisarts

Heeft de cliënt een WLZ-indicatie en staat de cliënt op een wachtlijst bij een ‘huis-van-voorkeur’?

 • neem contact op met het ‘huis-van-voorkeur’, zij zijn dossier- en regiehouder.
 • het ’huis-van-voorkeur’ gaat op zoek naar een (crisis)plek intern of extern.
 • Vilente kan hierin ondersteuning bieden

Heeft de cliënt (nog) geen WLZ-indicatie en/of geen ‘huis-van-voorkeur’?

 • Neem contact op met Vilente, zij zijn overdag bereikbaar op 088 – 0321 300, in avond-, nacht-, weekend op 088 – 0321 300
 • Zij bieden ondersteuning in plaatsing en aanvragen van een WLZ-indicatie (met terugwerkende kracht).

Beoordeling

Na ontvangst van alle benodigde informatie, kan de cliënt worden beoordeeld en voorgelegd worden. Dit is nodig;

 • Medisch dossier (van de afgelopen drie maanden)
 • Ziektebiografie
 • Actueel medicatie overzicht (AMO)
 • Relevante specialisten brieven en uitslagen
 • zorgplan / informatie vanuit de thuiszorg

Is er sprake van verzet of weigering (IBS)?

 • Aanmelding en beoordeling van een IBS-opname bij een cliënt met vastgestelde dementie loopt via Pro Persona. Zij zijn bereikbaar op 0318 – 433 400.
 • Voor plaatsing van een cliënt met een IBS, neem contact op met onze Klantadviseur via 088 0321 321.  De plaatsing van de cliënt is op onze locatie Pieter Pauw in Wageningen.