Medezeggenschap

Bij Vilente hebben zowel cliënten als medewerkers medezeggenschap. Samen vormen we onze organisatie. Cliënten vinden zich vertegenwoordigd in de cliëntenraad. Medewerkers laten hun stem horen via de ondernemingsraad of in de professionele adviesraad van Vilente.

Cliëntenraad Vilente
De cliëntenraad van Vilente vertegenwoordigt u als cliënt. Of u nu thuis of op één van onze locaties woont. De cliëntenraad is een adviesorgaan voor de raad van bestuur van Vilente, die ervoor zorgt dat bij belangrijke beslissingen de stem van cliënten en hun naasten wordt gehoord. Zo kunnen we de zorgverlening beter afstemmen op de wensen en behoeften van cliënten.

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten, verzamelt informatie en informeert de achterban. Zij bespreekt onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Vilente en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en bestuurder.

Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

  • kwaliteit van de dienstverlening
  • de organisatie: toekomstplannen, financiën
  • nieuwe werkwijzen en methodieken
  • communicatie met de cliënt
  • de tevredenheid van cliënten

De cliëntenraad heeft daarvoor ook uw inbreng nodig. Tips, ideeën en suggesties over hoe de zorg van Vilente nog beter kan, zijn van harte welkom. U kunt deze mailen naar de cliëntenraad. De cliëntenraad houdt zich niet met individuele vragen bezig, daarvoor kijkt u bij Klachten en complimenten.

Hoe wordt de cliënt bij Vilente vertegenwoordigd?

Alle locaties en de Thuiszorg van Vilente hebben een decentrale cliëntenraad die regelmatig over lokale aangelegenheden overlegt met de locatiemanager en de manager Thuiszorg. In de decentrale cliëntenraad zitten cliënten en hun vertegenwoordigers. De leden van de decentrale cliëntenraden worden gekozen.

Hoe wordt meegedacht over Vilente-brede onderwerpen?

Iedere decentrale cliëntenraad vaardigt één lid af naar de centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad overlegt regelmatig met de raad van bestuur van Vilente.

In de vergadering van de centrale cliëntenraad worden zaken besproken die alle cliënten van Vilente betreffen. Voor direct contact met de centrale cliëntenraad kunt u een afspraak maken via e-mail: centraleclientenraad@vilente.nl.

Wat is de verhouding tussen de decentrale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad?

In het algemeen zijn de adviesbevoegdheden als volgt verdeeld: over alles waarover de locatiemanager zelfstandig kan beslissen, mag de decentrale cliëntenraad (verzwaard) advies uitbrengen. Over bepaalde zaken waarover door de raad van bestuur van Vilente wordt beslist is (verzwaard) advies van de centrale cliëntenraad noodzakelijk. Welke zaken dat zijn, is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Heeft een cliëntenraad zeggenschap?

Voor invoering, uitvoering of verandering van belangrijke zaken voor cliënten moet de locatiemanager of bestuurder advies vragen aan de cliëntenraad. Bijvoorbeeld over zaken op het gebied van verzorging, welzijn en veiligheid. Ook deze zaken zijn vastgelegd in de Wmcz. De cliëntenraad kan ook ongevraagd over deze onderwerpen adviseren. De uitgebrachte adviezen van de cliëntenraad mogen niet zomaar genegeerd worden. Als de locatiemanager of bestuurder wil afwijken van een (zwaarwegend) advies moet de geschillencommissie worden ingeschakeld. De uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Bij Vilente is de afstemming tussen de cliëntenraad en de bestuurder zodanig dat hier nog geen gebruik van is gemaakt.

Dagelijks bestuur Centrale cliëntenraad:
Ton ten Böhmer – voorzitter
Harry van Huijstee – secretaris
Telefoon: 06 –53 67 94 65

Decentrale cliëntenraden:
Het Beekdal: clientenraadbeekdal@vilente.nl
De Molenberg: clientenraadmolenberg@vilente.nl
Overdal: clientenraadoverdal@vilente.nl
De Sonnenberg: clientenraadsonnenberg@vilente.nl
Pieter Pauw: clientenraadpieterpauw@vilente.nl
De Pleinen: clientenraadpleinen@vilente.nl
Sint Barbara: clientenraadbarbara@vilente.nl
De Klinkenberg: clientenraadklinkenberg@vilente.nl
Thuiszorg: clientenraadthuiszorg@vilente.nl
Mooi-Land: clientenraadmooiland@vilente.nl

Ondernemingsraad
De ondernemingsraad van Vilente is een gekozen personeelsvertegenwoordiging, die overlegt met de bestuurder. Binnen Vilente kan deze uit 13 leden bestaan, die gekozen worden uit en door de medewerkers.

Overleggen, meedenken en adviseren
De OR overlegt en denkt mee met de bestuurder en adviseert over dingen die komen gaan in onze organisatie. Ook kijkt de OR of Vilente zich aan de wet- en regelgeving en de gemaakte afspraken houdt. Daarnaast nodigt de OR deskundigen van binnen (ook directe collega’s) of buiten de organisatie uit om uitleg te geven of te informeren. De OR stelt kritische vragen, geeft gevraagd en ongevraagd advies en bekijkt of de bedrijfsvoering volgens de regels verloopt. Dit stelt de OR in staat om te signaleren, mee te denken en draagvlak te creëren.

Professionele Adviesraad Vilente
In 2017 installeerde Vilente de Professionele adviesraad (PAR). De PAR verkleint de afstand tussen de professionals en de besluitvormers. Ze geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van bestuur van Vilente.

De adviesraad draagt bij aan een lerende organisatie. Doordat verschillende disciplines verenigd zijn, bekijkt de raad een proces of werkwijze van alle kanten. Professionals die direct betrokken zijn bij de cliënt, kunnen goed inschatten of een verandering van beleid in het werkveld goed uitvoerbaar is en ook daadwerkelijk een verbetering is voor de cliënten van Vilente. De PAR sluit aan bij Planetree, het zorgconcept waarop Vilente haar visie baseert.