Inspraak en medezeggenschap voor cliënten

Bij ons worden uw belangen vertegenwoordigd en heeft u inspraak. Het cliëntenplatform zorgt hiervoor op de locaties, centraal is de cliëntenraad verantwoordelijk. De inspraak en medezeggenschap voor medewerkers is georganiseerd in de ondernemingsraad en de Professionele Adviesraad. Zo zorgen wij ervoor dat uw wensen en behoeften altijd de basis zijn van goede zorg in een veilige omgeving. Samen vormen wij Vilente.

Vilente heeft samen met de Centrale Cliëntenraad en alle lokale raden een nieuwe vorm afgesproken. Inspraak is op dit moment als volgt georganiseerd:

 • Op centraal niveau: de Centrale Cliëntenraad. Deze raad is statutair vastgelegd met bijbehorende bevoegdheden. Alle locaties (en de thuiszorg) zijn vertegenwoordigd in deze centrale raad.
 • Op lokaal niveau:
  een cliëntenraad. Deze raad vergadert op gezette tijden en heeft advies- en instemmingsrecht volgens de Wmcz.
  – een cliëntenplatform. Zij halen informatie op door het organiseren van onder andere huiskamergesprekken en familieavonden. Deze platforms hebben de bevoegdheden van de Wmcz bij de Centrale Cliëntenraad gelegd. Sommige locaties bestaan uit 1 lid (cliëntenvertegenwoordiger) en willen graag uitbreiden tot een cliëntenplatform.

Cliëntenplatform
Het cliëntenplatform vertegenwoordigt u als cliënt. Elke locatie heeft een eigen cliëntenplatform. Dat geldt ook voor de Thuiszorg. Het cliëntenplatform komt op voor uw belangen, verzamelt informatie en informeert uw familie en naasten. De leden van het cliëntenplatform bespreken onderwerpen die belangrijk zijn voor u en de andere cliënten van de locatie waar u woont of verblijft. Ook delen de leden van het platform ideeën, verbetertips en signalen van naasten en familie met de regiomanager of manager Thuiszorg.

Onderwerpen die tijdens bijeenkomsten van het platform aan bod kunnen komen, zijn:

 • Zorg en veiligheid
 • Eten en drinken
 • De huiskamers en het dagprogramma
 • Bezoekmomenten
 • Faciliteiten

Leden cliëntenplatform gezocht
Door lid te worden van het cliëntenplatform kan uw familie of naaste op een laagdrempelige manier een steentje bijdragen en samen met andere betrokkenen gaan voor de beste zorg. Daarvoor kunnen de leden van het cliëntenplatform alle inbreng gebruiken en zijn zij altijd op zoek naar nieuwe leden. Neem bij interesse contact op met het bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@vilente.nl

Centrale cliëntenraad Vilente
De centrale cliëntenraad van Vilente vertegenwoordigt iedereen die bij ons woont of zorg thuis krijgt. De cliëntenraad is een formeel adviesorgaan voor de raad van bestuur van Vilente. De leden zorgen ervoor dat bij belangrijke beslissingen uw stem en van uw naasten wordt gehoord. Zo kunnen we de zorgverlening beter afstemmen op uw wensen en behoeften.

De leden van de centrale cliëntenraad komen op voor uw belangen, verzamelen informatie vanuit het cliëntenplatform van uw locatie en informeren u en uw naasten over ontwikkelingen. Zij bespreken onderwerpen die belangrijk zijn voor alle cliënten van Vilente en geven hierover gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en bestuurder.

Onderwerpen die tijdens bijeenkomsten van de centrale cliëntenraad aan bod kunnen komen, zijn:

 • Kwaliteit van de dienstverlening
 • De organisatie: toekomstplannen, financiën
 • Nieuwe werkwijzen en methodieken
 • Communicatie met de cliënt
 • De tevredenheid van cliënten

De centrale cliëntenraad heeft ook uw inbreng nodig! Tips, ideeën en suggesties over hoe onze zorg voor u nog beter kan, zijn van harte welkom. U kunt deze mailen naar cclientenraad@vilente.nl 

De leden van de cliëntenraad houden zich niet met individuele vragen bezig. Kijk daarvoor bij Klachten en complimenten.

Lees hier meer over de werkwijze en het reglement van een cliëntenplatform.

Hoe wordt u bij Vilente vertegenwoordigd?

Alle locaties en de Thuiszorg van Vilente hebben een cliëntenplatform dat regelmatig over lokale aangelegenheden overlegt met de regiomanager en de manager Thuiszorg. In een cliëntenplatform zitten soms cliënten zelf maar meestal hun naaste of vertegenwoordigers. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die in het cliëntenplatform mee willen denken over thema’s zoals voeding, welzijn, sfeer, veiligheid en andere relevante zaken.

Hoe wordt meegedacht over Vilentebrede onderwerpen?

Ieder cliëntenplatform vaardigt één lid af naar de centrale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad overlegt maandelijks met de raad van bestuur van Vilente. In de vergadering van de centrale cliëntenraad worden zaken besproken die alle cliënten van Vilente betreffen.

Voor direct contact met de cliëntenraad kunt u een afspraak maken via cclientenraad@vilente.nl.

Wat is de verhouding tussen het cliëntenplatform en de cliëntenraad?

In het algemeen zijn de adviesbevoegdheden als volgt verdeeld: bij onderwerpen waarover de regiomanager of manager Thuiszorg zelfstandig kan beslissen, wordt het betreffende cliëntenplatform betrokken. Over bepaalde zaken waar de raad van bestuur van Vilente over beslist, is instemming of advies van de centrale cliëntenraad noodzakelijk. Welke zaken dat zijn, is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Heeft een cliëntenplatform zeggenschap?

De leden van het cliëntenplatform worden door de regiomanager of manager Thuiszorg betrokken bij relevante onderwerpen op die betreffende locatie (of zorg thuis). Het cliëntenplatform kan zelf ook onderwerpen agenderen. Vanuit elk cliëntenplatform zit iemand in de centrale cliëntenraad. Zo zorgen we voor verbinding en heeft de inbreng vanuit de locaties invloed op Vilentebrede onderwerpen. Ook kunnen we op deze manier Vilentebrede onderwerpen van onderaf op de agenda zetten. Dat kan ook als blijkt dat het cliëntenplatform haar rol onvoldoende kan innemen op de locatie of zorg thuis.

Heeft de centrale cliëntenraad zeggenschap?

Voor invoering, uitvoering of verandering van belangrijke zaken voor cliënten moet de locatiemanager of bestuurder advies vragen aan de centrale cliëntenraad. Bijvoorbeeld over zaken op het gebied van verzorging, welzijn en veiligheid. Ook deze zaken zijn vastgelegd in de Wmcz. De cliëntenraad kan ook ongevraagd over deze onderwerpen adviseren. De uitgebrachte adviezen van de centrale cliëntenraad mogen niet zomaar genegeerd worden. Als de bestuurder wil afwijken dan kan de centrale cliëntenraad (juridische) stappen zetten. Bij Vilente is de afstemming tussen de centrale cliëntenraad en de bestuurder zodanig dat hier nog geen gebruik van is gemaakt.

Dagelijks bestuur Centrale cliëntenraad:
Ton ten Böhmer – voorzitter
Harry van Huijstee– secretaris
Telefoon: 06 – 53 67 94 65
E-mailadres: CClientenraad@vilente.nl

Decentrale cliëntenraden:
Cliëntenraad Pieter Pauw – Stuur e-mail
Cliëntenplatform Het Beekdal – Stuur e-mail
Cliëntenplatform De Sonnenberg – Stuur e-mail
Cliëntenplatform De Pleinen – Stuur e-mail
Cliëntenplatform Mooi-Land – Stuur e-mail
Cliëntenplatform Thuiszorg – Stuur e-mail
Cliëntenvertegenwoordiger De Klinkenberg – Stuur e-mail
Cliëntenvertegenwoordiger St. Barbara – Stuur e-mail

Vacatures
Wij zoeken leden! Bekijk PDF