Voortgang nieuwbouwplannen woonzorgcentrum Vilente Overdal

De tijdelijke locatie waar de bewoners van Vilente heen gaan tijdens de sloop en nieuwbouw van Overdal in Oosterbeek is bekend. In juni 2021 verhuizen zij naar een gebouw van Zinzia Zorggroep: verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord in Wageningen (net over de grens bij Renkum). Omdat Zinzia begin 2020 haar nieuwbouw in gebruik heeft genomen, is een deel van dit gebouw beschikbaar. Inmiddels is gestart met het verbouwen van deze locatie, zodat deze voldoet aan de wensen en behoeften van deze tijd en geschikt is voor tijdelijke huisvesting. Ook in de periode van de nieuwbouw wil Vilente de best mogelijk zorg bieden aan haar cliënten en ze een veilig thuis geven.

Michiel Lucas, manager Wonen bij Vilente: “De zoektocht naar een geschikte tijdelijke locatie is door het coronavirus vertraagd. Ook bleken er weinig geschikte panden op de markt waar de zorg geboden kan worden die wij als Vilente willen bieden. De oorspronkelijke planning hebben wij daarom moeten aanpassen.”

Bouwrijp maken
De omwonenden van Overdal krijgen in het najaar van 2021 te maken met de sloop van Overdal. Vilente is in gesprek met de gemeente Renkum om de verkeerssituatie rondom het terrein te wijzigen. De bedoeling is om zoveel mogelijk verkeer te weren uit de wijk. Voordat er kan worden gesloopt, worden eerst de nodige onderzoeken uitgevoerd. Denk hierbij aan stikstofmetingen, asbestonderzoek, bodemonderzoek naar niet-gesprongen explosieven en flora- en faunaonderzoek.

“Naast het opvragen van offertes voor de sloopwerkzaamheden en het ingaan van het vergunningentraject, hebben wij een prijsvraag uitgeschreven voor een architect voor de bouw van het nieuwe pand. Komend voorjaar moet er een voorlopig ontwerp van de geselecteerde architect liggen, dat wij aan alle betrokkenen gaan voorleggen”, aldus Lucas.

Verpleeghuiszorg
De ambitie van Vilente is om een moderne woonvorm te realiseren voor ouderen met een zware zorgvraag (verpleeghuiszorg). Een nieuwe woonvorm ‘beschermd wonen’ genaamd, die duurzaam de vraag beantwoordt van de toekomstige generatie kwetsbare ouderen met een vorm van dementie of een somatische aandoening of beperking.

In de nieuwbouw komen ruime appartementen voor 100 tot 120 cliënten. Het gebouw wordt zo ingericht, dat daar op moderne, professionele wijze verpleeghuiszorg geboden kan worden. Het welbevinden van cliënten en mensgerichte zorg staan centraal.

Inmiddels is gestart met de architectenselectie voor de nieuwbouwplannen van Overdal.

Ontwikkelingen volgen
Op www.vilente.nl/nieuwbouwoverdal of via de besloten Facebookgroep Nieuwbouw Overdal zijn de ontwikkelingen rondom sloop, herinrichting van het terrein en nieuwbouw te volgen. Vragen en opmerkingen over dit project? Mail dan naar nieuwbouwoverdal@vilente.nl.